ЦИТО, неврология, переломы, здоровье, медицина, гипертоническая болезнь

медицина, народная медицина, рефераты по медицине, рефераты медицина

народная медицина, рефераты по медицине, рефераты медицина, новости медицины

здоровье

Киевский медицинский колледж имени П. И. Гаврося

красота и здоровье, лечение, отдых, работа, диета, медицинский центр

педиатрия, хирургия, детская психиатрия, урология, планирование семьи

официальный сайт на украинском языке

официальный сайт на русском языке

энциклопедия, здоровое питание, правильное питание

8 044 497 1171 Дізнайтесь більше. Навчання, робота, медичній фах

 

 

Про коледж

колледж, училище, медицинский колледж, сестринское дело, сестринский процесс, медицинский портал

Медсестри - бакалаври

медицинская сестра, медицинское училище, сестринский процесс, высшее образование, высшее медицинское образование

Медичні сестри

студенты, медицинские специальности, медицина, здоровье, сестринский уход, работа для студентов

Фельдшери

студенты, медицинские специальности, медицина, здоровье, сестринский уход, работа для студентов

Студенти

фельдшер, лечение, лечебное дело, здоровье, диагноз

Викладачі

преподаватели, тренеры, образование, обучение, учеба, специальность

Як поступити

как поступить, экзамены, без экзаменов, платно, бесплатно

Зв'язок з нами

связь с нами, карта, телефоны, адреса, справояник

 

Безкоштовно

Конкурси

Учбова база

Викладання

Навчання

Практика

Випускники

Професіоналізм

Студ. містечко

Сторінка батьків

Реферати,

рецепти,

поради,

не традиційна медицина

На правах рекламы:

Бочка масла shell - это универсальная покупка, которая подойдет для любой марки и типа автомобиля

 

 

 

Виписка з Положення про приймальну комісію Київського медичного коледжу ім. П.І. Гаврося

 

 Положення про контрактну форму навчання в КМК ім. П.І. Гаврося

 

Виписка з правил  прийому до Київського медичного коледжу ім. П.І. Гаврося

 

І

 

 

косметология, красота, женщины, алкоголизм, очищение организма

 

“Затверджую”

Голова приймальної комісії

Директор КМК ім.П.І.ГАВРОСЯ

                  Л.Г.ПІДМОГИЛЬНА

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ КИЇВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ім.П.І.ГАВРОСЯ

1.    Приймальна комісія КИЇВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ім.П.І.ГАВРОСЯ

(надалі - Приймальна комісія) створюється для організації і проведення прийому на навчання до КИЇВСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ім.П.І.ГАВРОСЯ (надалі Коледж) за освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки молодших спеціалістів. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

2.             Ухвали Приймальної комісії (не менше 2/3 від кількісного складу) оформляється протоколом,

який підписується головою і відповідальним секретарем Приймальної комісії.

3.             Склад Приймальної комісії затверджується наказом Директора Коледжу, який є головою комісії Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. Приймальна комісія встановлює і вирішує всі питання, пов'язані з прийомом на навчання до Коледжу.

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних педагогічних працівників Коледжу.

4.                  Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається Директором Коледжу не пізніше грудня поточного навчального року.                                                                              

5.                  Для забезпечення діяльності Приймальної комісії наказом Директора Коледжу створюються функціональні підрозділи.

Функціональними підрозділами Приймальної комісії є:

         предметна екзаменаційна комісія;                                        

         комісії для проведення співбесід;

         апеляційна комісія.

До роботи у складі функціональних підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні педагогічні працівники Коледжу, кількість яких встановлюється виходячи із потреби.

Відбіркові комісії створюються для організації приймання документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої професії, склад яких затверджується наказом Директора і, які працюють під керівництвом Приймальної комісії.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії з проведення співбесіди створюються для проведення конкурсних вступних випробувань, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому на навчання Коледжу

Апеляційна комісія створюється для вирішення спірних питань: і розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається Директор Коледжу. Склад та порядок роботи апеляційної комісії визначається положенням, яке затверджується Головою Приймальної комісії.

6.     До роботи в Приймальній комісії та в її функціональних підрозділах не дозволяється залучати
осіб, діти яких вступають до Коледжу у поточному році.

7.      Список технічних працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності
Приймальної комісії та її функціональних підрозділів, затверджується наказом Директора з числа
педагогічних і технічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Коледжу.

Наказ про затвердження персонального складу комісій, а також наказ на технічних працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її функціональних підрозділів, видається Директором за два місяці до початку приймання документів.

8.                 Склад Приймальної комісії, а також технічних працівників, за винятком членів, які входять до них згідно з посадовими обов'язками, щорічно повинен поновлюватися не менше як на чверть.

9.                 Приймальна комісія визначає на своєму засіданні та вносить до Правил прийому у поточному році:      

 

терміни приймання заяв, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) і документів, проведення вступних випробувань у випадках передбачених Правилами прийому, зарахування за формами навчання та джерелами фінансування;

предмет, що є профільним при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність), з якого подається сертифікат (УЦОЯО) та/або проводиться вступне випробування;

порядок проведення конкурсу щодо зарахування на навчання за ОПП підготовки молодших спеціалістів на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету;

умови та порядок зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

кількість та форму проведення вступних випробувань, критерії та систему оцінювання знань;

порядок подання вступниками апеляції та їх розгляду.

10.   Приймальна комісія:

координує та контролює профорієнтаційну роботу Коледжу;

забезпечує інформацією вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу на навчання до Коледжу;


 

-     організовує приймання заяв, сертифікатів УЦОЯО та документів, приймає ухвалу про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях) та поза конкурсного зарахування до Коледжу згідно з Правилами прийому, визначає умови їх зарахування (за результатами участі в загальному конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди тощо);

-     організовує і проводить консультації абітурієнтів з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки чи спеціальності, які б найбільш відповідали здібностям, нахилам і підготовці абітурієнта;

-     забезпечує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб Коледжу щодо створення умов для формування контингенту студентів;

-     приймає ухвали про зарахування до складу студентів (курсантів) з урахуванням форми навчання і джерел фінансування.

 

11.       Усі ухвали Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (надалі Умови прийому), Правил прийому, Статуту Коледжу і своєчасно доводяться до відома вступників.                                                                              

12.       Приймання заяв, сертифікатів УЦОЯО і документів вступників проводиться в терміни, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому до Коледжу і реєструються в прошнурованому, пронумерованому та скріпленому печаткою журналі, в якому записується:

 

-        порядковий номер;

-        прізвище, ім'я та по батькові;

-        домашня адреса та контактні телефони;

-        стать;

-        дата народження;

-     номер і дата видачі документа про здобуту освіту, назва навчального закладу, який його
видав;

- номер, PIN-код, дата видачі сертифікатів УЦОЯО з предметів, визначених Правилами прийому
для вступу на обраний вступником для навчання напрям підготовки(спеціальність);

-   причини, з яких вступникові відмовлено в участі у вступних випробуваннях та конкурсі.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти ухвалу про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступникові видається розписка про приймання його документів з підписом відповідального секретаря та печаткою Приймальної комісії, а також довідка з особистим кодом доступу абітурієнта до Інформаційно-пошукової системи «Конкурс». Відмова у прийнятті заяви від вступника не допускається.

Після закінчення приймання документів журнал реєстрації закривається підписами голови та відповідального секретаря Приймальної комісії і скріплюється печаткою Коледжу або Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків.

На підставі журналу реєстрації за напрямами підготовки формується комп'ютерна база даних «Абітурієнт».

13.                      Не пізніше як у тижневий термін після реєстрації заяв і документів, за ухвалою Приймальної комісії, Секретар приймальної комісії повідомляє вступника в письмовій формі про допуск до участі у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтвердженими сертифікатами УЦОЯО, та/або за результатами вступних (фахових вступних) випробувань.

14.                      На вступників, які допущені до вступних випробувань, що проводяться в Коледжі, заповнюється екзаменаційний лист, до якого вносяться результати зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнта, підтверджені сертифікатами УЦОЯО. Напередодні проведення вступних випробувань екзаменаційний лист видається вступникові, який разом з паспортом є перепусткою на вступне випробування.          ,

15.                      Екзаменаційні групи формуються за напрямами підготовки в порядку надходження (реєстрації) документів.

16.                      Розклад вступних (фахових вступних) випробувань затверджується головою Приймальної комісії і письмово оголошується не пізніше як за 10 днів до їх початку. В розкладі зазначається час та місце проведення вступного випробування.

17.                      Голови екзаменаційних атестаційних комісій  подають на затвердження голові Приймальної комісії всі необхідні екзаменаційні матеріали: екзаменаційні білети, тестові завдання тощо. Тексти всіх матеріалів затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше як за місяць до початку вступних випробувань.

Вступні випробування при прийомі на навчання за ОПП молодшого спеціаліста проводяться для категорій вступників, визначених Правилами прийому, на базі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, які відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

18.  Інформація про порядок проведення вступних випробувань доводиться до відома вступників
разом з Правилами прийому на навчання у поточному році.

На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива обстановка, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.


 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де

 проводяться вступні випробування.

19.  Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох
членів комісії з проведення співбесіди.

Під час співбесіди екзаменатор записує питання і зазначає правильність відповідей в листку співбесіди, листок після завершення співбесіди підписується вступником та екзаменаторами. Інформація про результати співбесіди оголошуються вступникові в день її проведення.

20.  Бланки листків співбесіди, письмової відповіді, а також титульні листки зі штампом Коледжу
зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії. Відповідальний секретар
Приймальної комісії перед початком вступного випробування, видає екзаменаційні завдання або
тести.

Завдання із загальноосвітніх предметів (письмово) складається з титульної сторінки, індивідуального екзаменаційного завдання, бланків листків письмової відповіді.

21. Для проведення вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних
годинах):                                                                                              

- із загальноосвітнього предмета тестування  або письмово   1,5 години;

22. Під час проведення вступних випробувань забороняється використовувати підручники,
навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені ухвалою Приймальної комісії, а також
користуватися пейджерами, маркерами, плеєрами, мобільними телефонами, фотографічними
засобами. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами
інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На його
екзаменаційній роботі викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота
дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту
написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

23. Вступники, які не з'явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності

поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до складання пропущених вступних випробувань з дозволу відповідального секретаря Приймальної комісії в

 межах встановлених термінів проведення випробувань.

Після завершення іспиту голова предметної комісії передає усі екзаменаційні роботи разом з екзаменаційними листами абітурієнтів відповідальному секретареві.

24. Сертифікати УЦОЯО, ЦДТЗ Коледжу, листки співбесід, екзаменаційні листи з оцінками
зарахованих до Коледжу осіб передаються відповідальному секретареві Приймальної комісії і
зберігаються в їх особових справах. Зазначені екзаменаційні матеріали осіб не зарахованих до
Коледжу знищуються за актом через дванадцять місяців після завершення вступних випробувань

Титульна сторінка, талон відповідей зберігаються як документи суворої звітності відповідальним

 секретарем Приймальної комісії протягом року після завершення вступних випробувань. Після зазначеного терміну перелічені вище екзаменаційні матеріали знищуються, що підтверджується відповідним актом.

25.       Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено

балами, нижче середнього рівня (101 -123 бали за шкалою від 100 до 200 балів) до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

26.  Заяви щодо апеляцій на результати вступних випробувань приймаються від вступників не пізніше наступного дня після оголошення результатів. Апеляцію розглядають, як правило, в присутності вступника і доводять до його відома висновок апеляційної комісії. Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції регламентується Положенням про апеляційну комісію Коледжу, яке доводиться до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

27.       Ухвала Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування до складу студентів приймається

 на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в загальному конкурсі тощо).

28.       На підставі ухвали Приймальної комісії Директор Коледжу видає наказ про зарахування на навчання за ОПП підготовки молодшого спеціаліста. Інформація про зарахованих на навчання вступників доводиться до їх відома через засоби наочної інформації.

 

29.       Особам, зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка встановленого

зразка для оформлення звільнення з роботи у зв'язку із вступом на навчання до Коледжу.

 Студентам, які проживають поза Києвом, надсилається письмове повідомлення.

30.       Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх

 участі у вступних випробуваннях (за шкалою від 100 до 200 балів) для участі в конкурсі щодо

вступу до іншого вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Звіт Приймальної комісії про результати прийому на навчання до Коледжу в поточному році розглядається і затверджується на засіданні Педагогічної Ради Коледжу.

 

Секретар приймальної комісії                       О.А.МУЛЯРЧУК

 

 

 

 

медицинская сестра, конкурс медицинских сестер, работа медицинской сестры, реферат медицинская сестра

Коледж готує медичних фахівців з 1939 року

сочинения, банк рефератов, рефераты по медицине, медицинские рефераты

лечение,  анемия, туберкулез, сестринское дело, медсестра, история болезни

хирургия, язва желудка, аллергия, бронхиальная астма, кардиология

медицинские сайты, медицинский форум, травматология, невроз, психиатрия, хирургия, язва желудка, аллергия